AIRSOFT FRANKEN MANAGEMENT
MIT LEIDENSCHAFT FÜR AIRSOFT

Impressum (Tschechische Übersetzung)

Údaje podle § 5 TMG:

Jens Prossnek
Na Rybníkách 1392
75501 Vsetín
E-mail: jensprossnek@seznam.cz
Telefon: +420720013134


Haftungsausschluss – Rechtliche Hinweise

§ 1 Warnhinweis zu Inhalten

Obsahy této webové stránky, které jsou zdarma a veřejně přístupné, byly vytvořeny s maximální možnou pečlivostí. Provozovatel těchto webových stránek však nepřebírá žádnou záruku za správnost a aktuálnost poskytnutých zdarma a veřejně přístupných novinářských rad a zpráv. Příspěvky podepsané konkrétním autorem odrážejí názory daného autora a ne vždy názory provozovatele. Pouhé navštívení zdarma a veřejně přístupných obsahů nevytváří žádný smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem, pokud neexistuje záměr provozovatele být právně vázán.

§ 2 Externí odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. Provozovatel při prvním zařazení externích odkazů zkontroloval obsahy těchto stránek, zda nedochází k právním porušením. V té době nebyla zjištěna žádná právní porušení. Provozovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí design a na obsahy propojených stránek. Umístění externích odkazů neznamená, že si provozovatel přisvojuje obsah za tímto odkazem nebo odkazem. Stálá kontrola externích odkazů není provozovateli bez konkrétních důkazů o porušení práva možná. V případě znalosti o porušeních práva budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny.

§ 3 Autorská práva a práva na ochranu výkonu

Obsahy zveřejněné na této webové stránce podléhají německému autorskému právu a právům na ochranu výkonu. Jakékoli využití, které není povoleno německým autorským právem a právy na ochranu výkonu, vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatele nebo příslušného držitele práv. To se týká zejména kopírování, úprav, překladu, ukládání, zpracování nebo reprodukce obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a práva třetích stran jsou jako takové označeny. Neoprávněné kopírování nebo šíření jednotlivých obsahů nebo celých stránek je zakázáno a trestné. Pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití je povoleno. Zobrazení této webové stránky v cizích rámečcích je povoleno pouze s písem


Impressum (Deutsche Übersetzung)

Angaben gemäß § 5 TMG:

Jens Prossnek
Na Rybníkách 1392
75501 Vsetín
E-Mail: jensprossnek@seznam.cz
Telefon: +420720013134


Disclaimer – rechtliche Hinweise

§ 1 Warnhinweis zu Inhalten

Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen journalistischen Ratgeber und Nachrichten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Allein durch den Aufruf der kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters.

§ 2 Externe Links

Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte

Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen

Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.


 
E-Mail
Anruf
Instagram